Сертификат за качество


Сертификат за качество на картографски продукт,
и
здаван от Българска картографска асоциация (БКА)

За да бъде издаден сертификат за качество от БКА, картографският продукт трябва да отговаря на условия за точност, достоверност и високо качество на проектиране и изработване.
Сертификатът се издава на основата на експертна оценка от  от тричленна комисия на БКА и се утвърждава от УС на БКА до 10 работни дни след постъпване на заявката.

Условия
Цени


Сертифицирани картографски издания